-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Právne informácie

Podľa § 24 ods. 4 písm. c) a d) Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť FINPORTAL a. s., nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní a/alebo na hlasovacích právach („kvalifikovaný vplyv“) spoločnosti ponovom.sk, s. r. o. a rovnako tak ani spoločnosť ponovom.sk, s.r.o. nemá kvalifikovaný vplyv na spoločnosti FINPORTAL, a. s.

 

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom web-stránky hypoteka.ponovom.sk je ponovom.sk, s. r. o. (v zastúpení Martinom Vachom) so sídlom Osuského 30, 851 03 Bratislava, IČO: 46 586 644, zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I. pod číslom vložky 80314/B (ďalej len „ponovom.sk, s. r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorý na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Finportal, a. s. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou Bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov pod registračným číslom 205335.

Záujemca udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov. Získané osobné údaje prostredníctvom web-stránky hypoteka.ponovom.sk sú v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk hypotekárneho financovania a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje s osobnými údajmi nakladať a zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti Finportal, a. s., ktorej je podriadeným finančným agentom a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom) s cieľom zabezpečenia kvalitnej služby a s výnimkou prípadov, keď zákon ukladá povinnosť osobné údaje sprístupniť (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá súhlas so spracovaním osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že informácie, ktoré poskytla, a ktoré aj v budúcnosti poskytne, sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný, okrem prípadov, keď zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.