-->
Úvodná stránka
Potrebujete poradiť? 0905 238 012
Požiadavka na financovanie

Prevod nehnuteľnosti

Prevod nehnuteľnosti je téma, ktorou sa má zmysel zaoberať skôr ako sa staneme obeťami podvodu. V praxi špecialistu na hypotéky sa stretávam s rôznymi situáciami pri prevode nehnuteľností. Mojou úlohou však je ochrániť klienta pred možným podvodom, prípadne pred stratou finančných prostriedkov. 

Kedy nastane prevod nehnuteľnosti

Prevod nehnuteľnosti resp. zmena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa najčastejšie vykonáva na základe Kúpnej zmluvy. Zmluva je vždy v písomnej podobe s presnými špecifikáciami účastníkov (kupujúci a predávajúci) aj predmetu prevodu vlastníckeho práva (nehnuteľnosti) a kúpnej ceny. 

Na prevod nehnuteľnosti nestačí mať podpísanú Kúpnu zmluvu, ale je potrebné ju spolu s Návrhom na vklad vlastníckeho práva vložiť na príslušnú správu katastra nehnuteľností. Právoplatným vlastníkom sa kupujúci stáva až povolením vkladu vlastníckeho práva. 

Ako robiť prevod nehnuteľnosti

Vypracovanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti je pomerne náročné, preto je vhodné využiť právne služby. Zmluva musí vychádzať z ustanovení o kúpnej zmluve v Občianskom zákonníku. Pri prevode bytu a nebytového priestoru v bytovom dome sú zmluvy prednostne pripravované z ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prílohou ktorých sú prílohy o vyhlásení o bezdĺžnosti na úhradách spojených s užívaním nehnuteľnosti a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Kúpa nehnuteľnosti je často životnou investíciou, preto je nutné uvedomovať si dôležitosť dobrej zmluvy, ktorou má prevod nehnuteľnosti nastať. Zmluvu je potrebné si pred podpisom pozorne prečítať a porozumieť jej. V prípade, že si nie ste istí, že je všetko ako má byť, môžete sa pri uzatváraní zmluvy obrátiť na advokáta alebo notára.

S kým robiť prevod nehnuteľnosti

Zmluvu o prevode nehnuteľnosti môže pripraviť právnik, ktorého si vybrala jedna zo zúčastnených strán - kupujúci alebo predávajúci. 

Pokiaľ to nie je niekto blízky o kom ste presvedčení, že mu záleží na tom, aby prevod nehnuteľnosti prebehol bezpečne, je možné využiť služby advokáta, ktorý vykoná tzv. autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľnosti alebo je možné využiť služby notára, ktorý spíše notársku zápisnicu o zmluve o prevode nehnuteľnosti. 

Notár aj advokát je povinný overiť totožnosť účastníkov zmluvy a oboznámiť zúčastnených s platobnými podmienkami kúpnej ceny. Advokát má právo odmietnuť vypracovanie autorizácie zmluvy aj notár môže odmietnuť vypracovanie notárskej zápisnice - ak tak neurobia, nemôžu sa zbaviť zodpovednosti za škodu s výnimkou prípadu, kedy preukážu, že poškodený vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Pre prípad vzniku škody musí byť advokát aj notár poistený a účastníkom zmluvy musia oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej sú poistení.

Koľko stojí prevod nehnuteľnosti

Za prevod nehnuteľnosti sa pri využití služieb právnika platí rôzna suma. Všetko je závislé od náročnosti zmlúv, špecifických požiadaviek a času stráveného pri ich tvorbe. Bežné zmluvy stoja cca 100 - 150 €.

Poplatky na katastri nehnuteľnosti sú pri bežnom vkladovom konaní vo výške 66 € a za zrýchlené rozhodnutie sa platí 265,50 €. Úsporu možno dosiahnuť pomocou elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad a to o 15 €. Inou, významnejšou úsporou je elektronické podanie návrhu na vklad, ktorého správny poplatok je pri bežnom vklade 33 € a pri zrýchlenom vklade 130 €. Elektronické podanie je však pre väčšinu prípadov ťažko realizovateľným. Za jeden z dôvodov je možné považovať aj upozornenie na webových stránkach skgeodesy: "Upozornenie: Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnej správe katastra. Potvrdenie o prijatí príslušnou správou katastra vám bude zaslané po zaevidovaní v systéme katastrálneho úradu resp. správy katastra."